Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Kto sme a čo robíme

Cieľom týchto obchodných podmienok je oboznámiť vás v zrozumiteľnej forme s tým, ako môžete náš tovar objednať, aké práva budete mať alebo čo robiť v prípade nejasností.

 1. Predávajúcim je spoločnosť Galax s. r. o., IČO: 53 411 048, so sídlom Hričovská 17, 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 78467/L (ďalej len „my“), ktorá prostredníctvom svojho e-shopu umiestneného na webových stránkach www.convino.sk (ďalej len „webové stránky“) predáva a inzeruje svoj tovar, ktorý si jeho zákazníci, ktorými sú podnikatelia i spotrebitelia (ďalej len „vy“) môžu prostredníctvom webových stránok objednať a uzavrieť kúpnu zmluvu.
 2. Cieľom tohto dokumentu, obchodných podmienok, je vysvetliť vám, aké máme vzájomné práva a povinnosti vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi nami prostredníctvom webových stránok, a informovať vás o nich. Okrem týchto podmienok sa tiež v našom vzťahu riadime českými zákonmi, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 3. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú dôverné a bude sa s nimi tak zaobchádzať.

II. Uživatelský účet

Na našich webových stránkach môžete na základe registrácie vstúpiť do používateľského rozhrania. Registráciou môžete získať rôzne výhody – možno vám môžu byť zasielané novinky z nášho sveta alebo dostanete tajné zľavy a tipy na naše súťaže. Prostredníctvom užívateľského účtu taktiež môžete spravovať svoje objednávky, pozrieť sa na minulé objednávky a všetko mať k dispozícii prehľadne na jednom mieste.

  1. Z vášho používateľského účtu môžete vykonať objednávku, používateľský účet však pre vytvorenie objednávky nie je nutný – objednávku môžete vykonať aj bez registrácie.
  2. Pri registrácii, ale aj pri objednávke tovaru nezabudnite na to, že ste povinní uvádzať správne a pravdivo všetky údaje a pri akejkoľvek ich zmene ich musíte aktualizovať. Údaje, ktoré uvediete pri objednávaní alebo v užívateľskom účte, považujeme za správne.
  3. Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu nášho hardvérového a softvérového vybavenia, popr. tretích osôb.
  4. Pri registrácii nám tiež môžete udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov na zasielanie newslettera. Tento súhlas môžete kedykoľvek v nastavení užívateľského účtu odvolať. Prosím, zoznámte sa tiež so zásadami spracovania osobných údajov dostupných v záložke Zásady spracovania osobných údajov.

II. Nákup tovaru

Pokiaľ sa chystáte nakúpiť náš tovar, tu nájdete informácie týkajúce sa tohto nákupu.

  1. Naše webové stránky obsahujú všetky potrebné informácie o tovare. Aj napriek tomu s vami môžeme uzavrieť kúpnu zmluvu za podmienok, ktoré si dojednáme individuálne. Avšak vezmite prosím na vedomie, že všetko, čo je na webových stránkach vystavené, je informatívneho charakteru a nie sme povinní uzavrieť ohľadom tohto tovaru kúpnu zmluvu.
  2. Náš tovar si môžete zaobstarať na webových stránkach prostredníctvom formulára, ktorý obsahuje najmä informácie o tovare, cene, spôsobe úhrady ceny a údaje o požadovanom spôsobe dodania tovaru ao nákladoch s tým spojených. Na základe týchto informácií vytvoríte objednávku (ďalej len „Objednávka“).
  3. Potom, čo obdržíme Objednávku, vám potvrdíme jej prijatie prostredníctvom e-mailu - kúpnu zmluvu sme uzavreli okamihom doručenia potvrdenia o prijatí Objednávky. Pokiaľ bude charakter objednávky neobvyklý (napr. vysoká cena či vysoké množstvo), môžeme vás kontaktovať so žiadosťou o dodatočné potvrdenie Objednávky. V takom prípade bude kúpna zmluva uzavretá, až obdržíme potvrdenie tejto Objednávky.
  4. Pokiaľ prostredníctvom Objednávky objednávate veľké množstvo tovaru a my vám môžeme ponúknuť nižšiu cenu alebo si myslíme, že vám za podobnú cenu môžeme ponúknuť tovar vyššieho radu, sme taktiež oprávnení vás kontaktovať a dohodnúť sa na úprave Objednávky. Takúto upravenú Objednávku vám potom zašleme na váš e-mail a okamihom, kedy nám ju e-mailom odsúhlasíte, je medzi nami uzavretá kúpna zmluva, ktorá sa taktiež riadi týmito podmienkami.
  5. V Objednávke ste povinní uvádzať pravdivé a úplné informácie. V prípade oznámenia alebo uvedenia nepravdivých alebo neúplných informácií nezodpovedáme za škodu tým spôsobenú.
  6. Náklady, ktoré vám vzniknú v súvislosti s komunikáciou na diaľku, ako napríklad náklady na internetové pripojenie alebo telefón, si hradíte sami a nijako sa nelíšia od základnej sadzby vášho operátora alebo poskytovateľa internetového pripojenia.

II. Platobné podmienky

Nižšie si môžete prečítať, ako môžete za tovar zaplatiť.

  1. Pri tovare zverejnenom na našich webových stránkach je vždy uvedená kúpna cena tohto tovaru. Sme platcami DPH a kúpna cena je uvedená vrátane DPH aj vrátane všetkých ďalších daní a poplatkov. Pokiaľ by došlo k zjavnej chybe v uvedenej kúpnej cene, nie sme povinní tovar za takto zjavne chybne uvedenú cenu dodať av prípade, keď už medzi nami bola uzavretá kúpna zmluva s takto chybnou kúpnou cenou, sme oprávnení od nej odstúpiť.
  2. Kúpnu cenu a prípadné náklady spojené s jeho dodaním môžete uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
  3. na dobierku;
  4. bezhotovostne na náš účet s uvedením variabilného symbolu zo zálohovej faktúry.
  5. Pokiaľ budete platiť bankovým prevodom, prosíme vás o uhradenie kúpnej ceny spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu platby, čo je číslo faktúry. Pokiaľ tento variabilný symbol nezadáte, môže sa stať, že sa nám platba kúpnej ceny nespáruje s kúpnou zmluvou a tovar vám nebude odoslaný.
  6. V prípade bezhotovostnej platby sa kúpna cena považuje za zaplatenú okamihom pripísania príslušnej čiastky na náš účet. Tovar vám odošleme bezodkladne potom, ak nie je dohodnuté inak.
  7. Pre každú platbu vám vystavíme faktúru – daňový doklad, ktorá bude vždy spĺňať požiadavky právnych predpisov. A bude Vám zaslaná na e-mail uvedený v Objednávke.

II. Doručenie tovaru

V tomto článku podmienok nájdete, kedy a ako vám bude tovar doručený.

  1. Tovar dodávame prostredníctvom vami vybraného spôsobu dopravy (prostredníctvom dopravcu DPD a zásielkovne) na adresu uvedenú v Objednávke. Osobný odber nie je možný.
  2. Vyhradzujeme si právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že objednaný tovar nebude na sklade a ani nebude naskladnený do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Táto dodacia lehota sa netýka tovaru, u ktorého je na tejto webovej stránke výslovne uvedená dlhšia dodacia doba.
  3. Tovar ste povinný prevziať. Pokiaľ ho neprevezmete, budeme to považovať za odstúpenie od kúpnej zmluvy. V takom prípade, po vás máme právo vyžadovať náhradu takto vzniknutých nákladov spojených s vrátením neprevzatého tovaru.
  4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu ste povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru. Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu pri doručovaní ihneď riešte s dopravcom a prípadné nedostatky spíšte do odovzdávacieho protokolu. Takýto tovar nemusíte od dopravcu prevziať. O zistenom poškodení nám dajte vedieť a poškodenie, prosíme, zdokumentujte.

II. Ďalšie informácie o tovare

Tu nájdete určité špecifické informácie o našom tovare a ako treba s tovarom naložiť, než ho začnete používať.

  1. Všetok náš tovar je opatrený certifikátom Öko-Tex Standard 100. Vplyvom procesu výroby, predovšetkým farbením, môžu nevyprané materiály púšťať farbu. Je veľmi dôležité, pred prvým použitím, tovar aspoň raz samostatne vyprať. Odstránite tak prebytočnú farbu z výroby a predídete tak nechcenému zafarbeniu postele, vašej osoby či iných predmetov.
  2. Dovoľujeme si vás upozorniť, že pokiaľ tovar pred použitím nevyperiete a tovar zafarbí vás alebo váš majetok, nezodpovedáme za škodu tým spôsobenú.

II. Odstúpenie od zmluvy

Pozrite sa na niektoré práva, ktoré vám slovenské zákony ako spotrebiteľovi prinášajú. Asi tušíte, že pokiaľ uzatvárate zmluvu na internete, máte právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní. V niektorých prípadoch sa ale podmienky môžu mierne líšiť, preto vás prosíme, aby ste si pozorne prečítali aj nasledujúci článok.

  1. Ako spotrebiteľ, teda človek, ktorý uzatvára kúpnu zmluvu mimo rámca svojej podnikateľskej alebo obdobnej činnosti, máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetu, e-mailu, telefónu alebo iného prostriedku komunikácie na diaľku do 14 dní od prevzatia tovaru. Tento článok podmienok sa vzťahuje iba na spotrebiteľov.
  2. Vezmite ale na vedomie, že v prípade, keď bol tovar upravený podľa vášho priania alebo pre vašu osobu, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní nemáte. Je to potrebné vtedy, keď tovar vyrobíme podľa vašich požiadaviek alebo ho nejako upravíme podľa vášho priania. Aj napriek tomu sa vám však budeme snažiť vyjsť maximálne v ústrety s vašimi prípadnými námietkami.
  3. Pokiaľ by ste sa rozhodli odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosíme, využite formulár, ktorý je prílohou týchto podmienok.
  4. Do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy vám vrátime čiastku zodpovedajúcu kúpnej cene tovaru a zaplateným nákladov na jeho dodanie, a to na číslo účtu, ktoré nám oznámite. Je ale potrebné, aby ste nám najneskôr v rovnakej lehote zaslali alebo odovzdali zakúpený tovar. Tovar musí byť vrátený kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Máme právo vo vyššie uvedenej lehote posúdiť, či je vrátený tovar nepoškodený, neporušený a nepoužitý a či ste nespôsobili iným nakladaním, než je nutné s ohľadom na povahu a vlastnosti tovaru, zníženie hodnoty tohto tovaru. Pokiaľ je tovar v stave, kedy nie je možné ho predať ďalším zákazníkom, pretože je poničený alebo opotrebovaný, právo na odstúpenie od zmluvy nemáte. Náklady na vrátenie tovaru nesiete vy.
  5. Náklady na dodanie tovaru k vám vrátime iba tie najnižšie, ktoré ponúkame.
  6. Nie sme ale povinní vrátiť vám kúpnu cenu do tej doby, než nám bude tovar doručený späť alebo kým preukážete, že bol odoslaný späť na našu adresu.
  7. Pokiaľ sme vám spolu s tovarom zaslali aj nejaké bezplatné plnenie – darček, ste povinní v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy vrátiť aj toto bezplatné plnenie.

II. Čo ak má tovaru nejakú vadu?

Snažíme sa vám dodať náš tovar v čo najkvalitnejšom stave, niekedy sa však aj pri vynaložení všetkej starostlivosti môže stať, že tovar môže byť nejakým spôsobom chybný. Všetky podmienky reklamácie nájdete v reklamačnom poriadku.

  1. Práva z chybného plnenia uplatňujete u nás na adrese našej prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.
  2. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s našou zodpovednosťou za vady upravuje reklamačný poriadok. Súhlasom s obchodnými podmienkami potvrdzujete zoznámenie s reklamačným poriadkom, ktorý je dostupný pre podnikateľov TU a pre spotrebiteľov TU. V prípade reklamácie ste povinní postupovať podľa tohto reklamačného poriadku.
  3. Pri oznámení vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, postupujte prosím obdobne ako pri uplatňovaní práv z chybného plnenia podľa Reklamačného poriadku pre spotrebiteľa.

II. Mimosúdne riešenie sporov

Predávajúcí v zmysle ust. par. 14 Zákona o ochrane spotrebiteľa oznamuje, že subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je pre daný typ ponúkaného, predávaného, poskytovaného alebo sprostredkovaného výrobku alebo služby vecne príslušný, je Slovenská obchodná inšpekcia https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

II. Záverečné ustanovenia

  1. Obchodné podmienky sú v slovenskom jazyku. Všetky dojednania medzi nami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom sme si dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky a spory z neho vyplývajúce budú rozhodované vecne a miestne príslušným súdom nás ako predávajúceho. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Nie sme ako predávajúci vo vzťahu k vám viazaní žiadnymi kódexmi správania.
  3. Všetky práva k našim webovým stránkam, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, logá a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí nám ako predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez nášho súhlasu.
  4. Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením.
  5. V prípade vyššej moci nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci, a pokiaľ stav vyššej moci trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, sme oprávnení od kúpnej zmluvy odstúpiť.
  6. Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať, ich aktuálne znenie nájdete vždy na našich webových stránkach www.rodinnebaleni.cz. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
  7. Prílohou obchodných podmienok sú vzorové formuláre na odstúpenie od zmluvy.
  8. Kedykoľvek nás v prípade otázok k týmto obchodným podmienkam môžete kontaktovať na e-mail: info@convino.sk

Tento web využíva v súlade so zákonmi a nariadeniami ukladanie súborov cookies do Vášho zariadenia. Zistiť viac o cookies

Prihlásiť sa

Menu

Váš košík

Nie sú žiadne produkty vo Vašom košíku